COMITÉ CIENTÍFICO


É un órgano consultivo designado polo Comité de Dirección e formado por varios investigadores permanentes de probada excelencia investigadora. O seu obxectivo é asesorar en materia de investigación e asegurar a calidade científica do CITIC.

 

Manuel F. González Penedo

Presidente do Comité Cientifico


Director do CITIC e catedrático de universidade da área de Ciencia da Computacion e Intelixencia Artificial da UDC. É coordinador do Grupo de Visión Artificial e Recoñecemento de Padróns (VARPA). Así mesmo, forma parte do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC), onde é responsable das áreas de Procesamento de Imaxe e Ví­deo.

Javier Pereira Loureiro

Subdirector do Comité Cientí­fico


Subdirector do CITIC e titular de universidade da área de Radioloxí­a e Medicina Fí­sica da UDC. Docente e investigador no ámbito da informática médica e a tecnoloxí­a aplicada á discapacidade. É coordinador do Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias da Saúde da UDC  e director da Cátedra de empresa Handytronic Grupo Telecon-UDC.

Amparo Alonso Betanzos

Vogal do Comité Cientí­fico


Catedrática de universidade da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial da UDC. É coordinadora do grupo de investigación Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia Artificial (LIDIA) e presidenta da Asociación Española de Intelixencia Artificial (AEPIA). 

Nieves Rodríguez Brisaboa

Vogal do Comité Cientí­fico


Catedrática de universidade da área de Linguaxes e Sistemas Informáticos da UDC. É coordinadora do grupo de investigación Laboratorio de Bases de Datos (LBD). Desenvolve a súa actividade de investigación sobre estruturas de datos compactas e algoritmos, recuperación de textos, procesamento de secuencias e deseño de sistemas de información. Á súa experiencia como docente e investigadora cómpre engadir a relacionada coa xestión universitaria en distintos cargos da UDC.

Pedro Cabalar Fernández

Vogal do Comité Cientí­fico


Titular de universidade da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial de la UDC. Pertence ao grupo de investigación Information Retrieval Lab (IRLAB). As súas liñas de investigación céntranse na intelixencia artificial, a representación do coñecemento, a lóxica, o razoamento non monótono, a programación lóxica e a programación de conxuntos de resposta (answer set programming).

Fidel Cacheda Seijo

Vogal do Comité Científico


Titular de universidade da área de Enxeñaría Telemática da UDC. Actualmente é adxunto a Transferencia da Vicerreitoría de Polí­tica Cientí­fica, Investigación e Transferencia e coordinador do grupo de investigación Telemática. As súas liñas de investigación céntranse nos ámbitos da recuperación de información e os sistemas de recomendación.

Ricardo Cao Abad

Vogal do Comité Científico


Catedrático de universidade da área de Estadística e Investigación Operativa da UDC. É coordinador do grupo Modelización, Optimización e Inferencia Estadística (MODES). As súas liñas de investigación comprenden a estadí­stica non paramétrica, o bootstrap, a análise de supervivencia, a análise de datos funcionais, a análise estadística de datos de gran volume (big data), a análise de datos dependentes, a verosimilitude empí­rica e a modelización estadística en ciencia dos materiais, en risco de crédito, en xenómica, en neurociencia e en malherboloxía. 

Luis Castedo Ribas

Vogal do Comité Cientí­fico


Catedrático da área de Teoría do Sinal e Comunicacións da UDC. Coordinador do Grupo de Tecnoloxí­a Electrónica e Comunicacións (GTEC) da UDC. A súa experiencia investigadora céntrase nas áreas do procesamento do sinal e a teoría da información en sistemas de comunicacións sen fíos; así como da prototipaxe de equipos terminais de comunicacións sen fíos.

José Carlos Dafonte Vazquez

Vogal do Comité Científico


Titular de universidade da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial da UDC. É coordinador do grupo de investigación Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Intelixencia Artificial (LIA2). As súas investigacións céntranse nos ámbitos da intelixencia artificial aplicada.

Ramón Doallo Biempica

Vogal do Comité Cientí­fico


Catedrático da área de Arquitectura e Tecnoloxía de Computadoras da UDC. Pertence ao Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC). A súa experiencia investigadora céntrase nas áreas de  da arquitectura de computadoras, a supercomputación, a computación paralela e distribuída, a computación na nube (cloud computing), o procesamento de big data e os sistemas de información xeográfica.

Marcos Gestal Pose

Vogal do Comité Científico


Titular de universidade da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial da UDC e membro do grupo de investigación Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos - Imaxe Médica e Diagnostico Radiolóxico (RNASA-IMEDIR). As súas liñas de investigación céntranse principalmente na computación evolutiva, as redes de neuronas artificiais e a selección de variables.

Marcos Ortega Hortas

Vogal do Comité Científico


Titular de universidade da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial da UDC e membro do grupo de investigación Visión Artificial e Recoñecemento de Padróns (VARPA).As súas investigacións céntranse na visión dinámica, o procesamento de imaxes médicas e a informática médica.

Carlos Vázquez Cendón

Vogal do Comité Cientí­fico


Catedrático de universidade da área de Matemática Aplicada da UDC e coordinador do grupo de investigación Modelos e Métodos Numéricos en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas (M2NICA). As súas lí­ñas de investigación abranguen os ámbitos dos modelos matemáticos en enxeñaría e ciencias aplicadas, as ecuacións en derivada parciais, os métodos numéricos e a simulación numérica.

Jesús Vilares Ferro

Vogal do Comité Científico


Titular de universidade da área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial da UDC. É membro do grupo de investigación Lingua e Sociedade da Información (LYS). As súa liñas de investigación céntranse nos ámbitos da recuperación de información (multilingüe, interlingüe e tolerante), o procesamento da linguaxe natural, a lingüí­stica computacional e a minaría de textos.